- A + A
Kurumsal

Kalkınma Ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların etkin ve yerinde kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde toplam 26 adet kalkınma ajansı bulunmaktadır. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) da, yerel kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bulundukları bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla kurulmuş olan kalkınma ajanslarından birisidir. Ajans, Genel Sekreter’in 2010 yılında göreve başlaması ve 2010 yılı Nisan ayında ilk personel alımını müteakip Bölgedeki faaliyetlerine başlamıştır.

Serhat Kalkınma Ajansının karar organı olan Yönetim Kurulu Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin Valileri, Belediye Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve İl Genel Meclis Başkanlarından (toplam 16 üye) oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığını birer yıl sürelerle dönüşümlü olarak valiler yürütmektedir.

Ağrı Yatırım Destek Ofisi, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı ‘’Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun’’ 15. Maddesi ile Serhat Kalkınma Ajansının 25.02.2011 tarih ve 12.Yönetim Kurulu Kararının 3.Maddesine istinaden Ağrı ilinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Ağrı Yatırım Destek Ofisi, açılışı Temmuz 2012’de yapılan Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası binasında kiralanan 200 m2 kalıcı ofis mekânına 10 Aralık 2012 tarihi itibariyle taşınmıştır. Mevcut binada 30 kişilik konferans salonu bulunmaktadır.

Ağrı Yatırım Destek Ofisi 1 koordinatör ve 2 uzman ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Adı-Soyadı

Unvanı

Mezuniyeti

Yabancı Dil

Gökhan ÖZİNCE

Koordinatör

Nükleer Enerji Mühendisliği

İngilizce

Alican Eren YURTALAN

Uzman

Ekonometri

İngilizce

Yusuf ÜLKER

Uzman

Makine Mühendisi

İngilizce

Ağrı YDO'nun görevi, Ağrı’daki iş ortamı ve yatırım fırsatlarını yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtmak, Ağrı’da yatırım yapmak isteyen girişimcilere yardımcı olmaktadır. Ağrı YDO, gerekli teknik desteği sağlayarak, yatırımcılar ve Ağrı arasında bir köprü işlevi görmektedir.

Ağrı YDO tarafından sunulan tüm hizmetler ücretsizdir.

SUNULAN HİZMETLER:

 • Ağrı ilinin yatırım olanakları ve potansiyeli hakkında yatırımcıyı bilgilendirmek
 • Sektörler hakkında bilgi vermek
 • Yatırım yeri konusunda yardımcı olmak
 • Yasal ve bürokratik işlemlere yardımcı olmak
 • Yatırımcılara teşvikler hakkında bilgi vermek
 • Yatırımcılara işbirlikleri konusunda yardımcı olmak
 • Ağrı ilinin iş ve yatırım olanaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak.

GÖREVLERİMİZ:

Yatırım Destek Ofisleri 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 5’inci madde (i) bendinde belirtilen Ajans görev ve yetkilerinden “Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuat belirtilen süre içerisinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek” görevini üstlenmektedir.

Yatırım Destek Ofisleri MADDE 197 – (1) Bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı çerçevesinde istihdam edilen biri koordinatör olmak üzere en çok beş uzmandan oluşan yatırım destek ofisleri teşkil edilir. Yatırım destek ofislerinde çalışan uzman personel sayısı, bölge ve ilin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği takdirde bu sayı, yönetim kurulu kararı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile artırılabilir. Yatırım destek ofisleri görevleri ile ilgili olarak genel sekreterliğe karşı sorumludur. (2) Yatırım destek ofislerinde yatırımcılara sunulan hizmetler tamamen ücretsizdir.

Yatırım Destek Ofislerinin Görev ve Yetkileri MADDE 198 – (1) Yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek. b) İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek. c) Başvurular hakkında ön inceleme yapmak. ç) Bu Bölümün uygulanmasına ilişkin yapılan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak. d) İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek.

Yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri aynı kanunun 16’ıncı maddesinde belirtiliştir:

a) Bölge İllerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ruhsat işlemleri ile diğer idari işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse, öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek.

b) İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek.

c) Başvurular hakkında öninceleme yapmak

d) 4’üncü madde uyarınca çıkarılacak olan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak.

e) İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek

AMAÇLAR ve HEDEFLER

Ağrı ilinin Yatırım Olanaklarını Araştırmak, Veri Bankası Oluşturmak ve Güncel Tutulmasını Sağlamak

 • Yatırım Kararını Etkileyecek Temel Bilgilerin Yer Aldığı Veri Tabanı Oluşturulması
 • Ağrı'da Öne Çıkan Sektörler Hakkında Yıllık Raporların Hazırlanması
 • Ağrı'da Yatırım Ortamı Önündeki Altyapı Sorunları Raporlarının Oluşturulması
 • Genel Ekonomik Görünüm Bültenleri ve Rakamlarla Ağrı Raporlarının oluşturulması

Ağrı İlinin ve Yatırım Olanaklarının Etkin Tanıtımını Yapmak

 • Yerli ve Yabancı Firmalarla İş Odaklarına Yönelik Tanıtım Setleri ve Sektör Sunumlarının Oluşturulması
 • Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlarda Ağrı ilinin Temsil Edilerek Yatırım Ortamına Katkıda Bulunulması

Muhtemel Yatırımcıların Analizi Çerçevesinde Ağrı İline Yatırımcı Çekmek

 • Hedef Yatırımcı ve İş Gruplarının Belirlenmesi
 • Katılım Sağlanan Fuar ve Organizasyonlarda Hedef Yatırımcılarla İrtibata Geçilmesi ve Yatırım Fırsatlarının Paylaşılması
 • Hazırlanan Ağrı Yatırım Sitesine Yatırım Takip ve İş Melekleri Uygulamasının Konulması
 • Firmalar arasında Ortaklıklar Kurulmasının Desteklenmesi

Yatırımcılara Yatırım Öncesi ve Sonrası Destek Olmak

 • Yatırımcıların İzin, Ruhsat, İş ve İşlemlerinin Tek Elden Takip ve Koordine Edilmesi
 • Yatırımcıların Destek ve Teşvikler Konusunda Bilgilendirilmesi ve Yönlendirilmesi

Ağrı’nın Rekabet Gücünü Artırmaya Yönelik İşletmelerin Kapasitelerini Ve Girişimciliğinin Artırılmasını Sağlamak

 • İşletmelerin Yönetim Kapasitelerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Gerçekleştirilmesi
 • Ağrı’da Girişimcilik Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirilmesi
 • İşletmelerin İhracat Kapasitelerini Arttırmaya Yönelik Çalışmaların Yapılması

Ağrı İlindeki Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Çalışmalar Yürütmek

 • İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Sürekli Ziyaret Edilmesi ve İş Birliğinin Güçlendirilmesi
 • İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşvik ve Desteklerden Faydalanmaları Sağlanması
 • İlgili Kurumların Yurtdışı Kurumlarla İşbirliği Yapmalarının Sağlanması